Troup Square Cityscape

Troup Square Cityscape

Troup Square, Savannah, GA